Política de privacitat i tractament de la informació

1. Dret d’informació 

D’acord amb el que disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD) i l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) us informem de:

1.1. IDENTIFICACIÓ DE RESPONSABLES

El responsable del tractament és l’Associació d’Amics d’en Joan Roig i Diggle, amb  domicili al Plaça de l’Església nº 5, 08320, El Masnou, NIF: Q5800655B, inscrita al Registre d’Entitats Religioses amb el nº 3.315 de la Secció Especial, Grup C (3.315-SE/C).

Correu electrònic de contacte: info@joanroigdiggle.com 

1.2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES I BASE JURÍDICA

1.2.1. Finalitat general

Les dades que ens faciliteu als formularis que trobareu a la web, les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic i les que es puguin generar mentre mantingueu relació amb el responsable del tractament s’incorporaran, tal com ens les cediu, a una base de dades titularitat del responsable del tractament.

Farem servir les dades per prestar-vos els serveis que ens demaneu i per enviar informació de les nostres activitats per correu electrònic o adreça postal.

La base jurídica d’aquest tractament serà la relació contractual que mantingueu amb el responsable del tractament i el consentiment que atorgueu en acceptar aquest avís.

1.2.2. Tractament d’imatges

El responsable del tractament documenta els esdeveniments de caràcter públic que organitza amb fotografies i vídeos amb la finalitat de fer-ne difusió a la seva web o demés espais de difusió pública d’informació com són: la pròpia web, les xarxes socials on el responsable del tractament disposi de perfil creat i publicacions pròpies o a premsa. Pot obtenir més informació sobre aquest apartat consultant la web del responsable del tractament.

El tractament d’aquestes imatges està legitimat amb el consentiment dels afectats o en aplicació de l’article 8 de la LO 1/1982 de protecció del dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.

1.3. CATEGORIES DE DESTINATARIS

Per donar compliment a les anteriors finalitats tindran accés a les seves dades:

  • El personal degudament autoritzat pel responsable del tractament.
  • Els proveïdors que calgui fer servir per donar compliment a la vostra comanda. 
  • L’administració pública en l’àmbit de les seves competències.

1.4. TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

Per a desenvolupar les seves funcions el responsable del tractament no cedeix, ni diposita dades fora de la Unió Europea. 

1.5. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LA INFORMACIÓ

El responsable del tractament conservarà la seva informació mentre no revoqui el consentiment atorgat en acceptar aquesta clàusula.

1.6. DRETS COM A AFECTAT

Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos a que les vostres dades es tractin, a limitar el tractament, a demanar la portabilitat de les dades, a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment que atorgueu.

Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos per escrit a les adreces del responsable del tractament que consten en aquest avís legal, o enviar un correu electrònic a l’adreça info@joanroigdiggle.com amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” a l’assumpte.

1.7. DRET DE RECLAMACIÓ

L’organisme competent per conèixer de la correcta aplicació de les normes sobre tractament de la informació és l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al Carrer Jorge Juan n. 6 de Madrid.

1.8. OBLIGACIONS DE L’AFECTAT

L’afectat ha d’aportar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recollida de dades, sent ell l’únic responsable de la vulneració d’aquesta obligació.

Als formularis de recollida de dades estan marcades les dades que són obligatòries aportar, en funció de la demanda que faci l’afectat. La manca de l’aportació d’aquetes dades pot suposar la impossibilitat de participar de l’activitat o proporcionar el servei que es demana.

1.9. ELABORACIÓ DE PERFILS

No s’elaboren perfils.

2. Consentiment de l’usuari

S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades, o si envia un missatge per correu electrònic a les adreces de contacte que figuren a la web.

Les dades personals es desen a la base de dades general d’administració del responsable del tractament que, en tot cas,  garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i la seguretat de la informació que tracta.

3. Ús d’adreces IP

El titular del domini no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

El titular del domini es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.